Όροι συμμετοχής διαγωνισμού

Όροι και προϋποθέσεις Διαγωνισμού “DRAW & ROLL 3”

Α. Φορέας διοργάνωσης, σκοπός, αντικείμενο του Διαγωνισμού

Α.1. Η ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «Α.ΛΩΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ROLL & RULE» (καλούμενη εφεξής το «Filtraki» ή «Διοργανώτρια»), διοργανώνει την παρακάτω προωθητική ενέργεια μέσω διαγωνισμού με τίτλο «DRAW & ROLL 3» (καλούμενος εφεξής ο «Διαγωνισμός»), με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»).

Α.2. Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η παροχή δυνατότητας στους ενδιαφερόμενους designers ή ερασιτέχνες με κλίση στο design, να επανασχεδιάσουν μέρος της συσκευασίας Filtraki αποστέλλοντας το δικό τους design, δηλώνοντας συμμετοχή κατά το διάστημα από τις 1 Μαρτίου 2022 έως και τις 31 Μαρτίου 2022 ή της νέας ημερομηνίας που θα οριστεί μετά από τυχόν μετάθεση ή αλλαγή της χρονικής διάρκειας του Διαγωνισμού, όπως αυτή αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.filtraki.gr.

Α.3. Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η επιλογή και η στήριξη των πλέον δημιουργικών και πρωτότυπων προτάσεων μέσω διαδικασίας επιλογής από πενταμελή κριτική επιτροπή (καλούμενη εφεξής «Κριτική Επιτροπή»), η οποία αποτελείται από καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου των τεχνών, σε συνδυασμό με την ψηφοφορία κοινού στο επίσημο κανάλι του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Instagram του Filtraki (https://www.instagram.com/filtraki), υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν.

B. Συμμετοχή στον Διαγωνισμό

Β.1 Δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα Διαγωνισμό έχουν αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος. Eιδικότερα για τις περιπτώσεις που οι συμμετέχοντες δεν έχουν ξεπεράσει τα 18 έτη, η Διοργανώτρια δύναται σε οποιαδήποτε φάση, να ζητήσει τη γραπτή συναίνεση γονέα ή κηδεμόνα για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό.

Β.2 Μη αποδεκτές συμμετοχές κρίνονται οι συμμετοχές με περιεχόμενο το οποίο, κατά την αποκλειστική κρίση της Διοργανώτριας, ξεκάθαρα ή και διακριτά: α) προωθεί το μίσος ή τη βία σε βάρος ατόμων ή ομάδων με βάση τη φυλή ή την εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία, την αναπηρία, το φύλο, την ηλικία, την εθνικότητα, την ιδιότητα απόστρατου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό/την κοινωνική ταυτότητα φύλου τους, β) είναι σκανδαλιστικό ή άσεμνο, χωρίς επιπλέον συγκείμενο ή σχολιασμό, γ) απειλεί τρίτους ή πνευματικά δικαιώματα τρίτων, δ) προωθεί το κάπνισμα ή άλλες εξαρτησιογόνες ουσίες.

 

Γ. Συμμετοχή στον Διαγωνισμό και Δικαιώματα

 

Γ.1 Με την υποβολή της πρότασης-design του, έκαστος υποψήφιος δηλώνει και εγγυάται ότι η πρόταση που υποβάλλει έχει παραχθεί από τον ίδιο και ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν, καθώς και ότι ο ίδιος διατηρεί το σύνολο των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας επί της υποβαλλόμενης πρότασης, καθώς και το σύνολο των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας επί προϋφιστάμενων έργων του ιδίου ή τρίτων που τυχόν εμπεριέχονται στην πρόταση.

Γ.2 Ο συμμετέχων διατηρεί το ηθικό δικαίωμα πάνω στο πρωτότυπο έργο με το οποίο συμμετέχει στο Διαγωνισμό, αλλά από την εγγραφή του στον Διαγωνισμό ο συμμετέχων παραχωρεί παγκόσμια, αποκλειστικά, αμετάκλητα, απαλλαγμένο από κάθε καταβολή ανταλλάγματος για πνευματικά ή άλλα δικαιώματα και στο διηνεκές στην Διοργανώτρια, το δικαίωμα και την άδεια (συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος παραχώρησης σε οποιοδήποτε χρήστη του ιστότοπου ή αλλού) για τη χρήση, αναπαραγωγή, διανομή, δημιουργία παράγωγων έργων του, εμφάνιση, συγχρονισμό, ή την εκμετάλλευση της συμμετοχής με οποιαδήποτε μορφή, για οποιονδήποτε σκοπό, από οποιαδήποτε και όλα τα μέσα, σε οποιοδήποτε και όλα τα μέσα ενημέρωσης. Με την υποβολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ο συμμετέχων δηλώνει ότι δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε αμοιβή ή άλλα ανταλλάγματα για την ανωτέρω χρήση.

Γ.3 Με την υποβολή της πρότασης-design του, έκαστος υποψήφιος παραχωρεί στη Διοργανώτρια, χωρίς καμία επιβάρυνση της τελευταίας, τα εξής: την άδεια αναδημοσίευσης της συμμετοχής από το site www.filtraki.gr, την άδεια αναδημοσίευσης της συμμετοχής από χρήστες του www.filtraki.gr σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γενικώς στο διαδίκτυο στο διηνεκές, την άδεια υποβολής της πρότασης-design προς κρίση και ψήφιση από την Κριτική επιτροπή με σκοπό την επιλογή των δημοφιλέστερων σχεδίων, την άδεια υποβολής της πρότασης-design προς ψηφοφορία κοινού μέσω της social media πλατφόρμας Instagram ή οιασδήποτε άλλης πλατφόρμας επιλέξει η Διοργανώτρια, την άδεια για δυνατότητα εκτύπωσης και κυκλοφορίας της πρότασης-design στην αγορά, πάνω στις συσκευασίες Filtraki και σε συναφή προϊόντα της Διοργανώτριας, χωρίς οποιαδήποτε αμοιβή ή άλλα ανταλλάγματα για την ανωτέρω χρήση.

Δ. Προσωπικά Δεδομένα

Δ.1 Οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό παρέχουν στην Διοργανώτρια την ανεπιφύλακτη άδεια και συγκατάθεσή τους για τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τους αφορούν για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Διαγωνισμού.

Δ.2 Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση των συμμετεχόντων τόσο για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τους αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από τη Διοργανώτρια όσο και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, σύμφωνα σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στα πλαίσια της διενέργειας και της επίτευξης του σκοπού του Διαγωνισμού.

Δ.3 Όσον αφορά τους νικητές του Διαγωνισμού και τους τυχόν επιλαχόντες αυτών, η Διοργανώτρια ενημερώνει ότι η ίδια θα επεξεργασθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, που θα συλλέξει από τους ίδιους, με σκοπό την ενημέρωσή τους και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες Όρους, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση των δώρων.

Δ.4 Μετά την ανακήρυξη των νικητών και τη λήξη του Διαγωνισμού, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικού χαρακτήρα ή μη των συμμετεχόντων, των νικητών και τυχόν επιλαχόντων του Διαγωνισμού, που ελήφθησαν στα πλαίσια του παρόντος Διαγωνισμού, θα καταστρέφονται.

 

Αποδοχή Όρων

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων. Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: α. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο δεν παραλάβει/αποδεχτεί το δώρο, β. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολο τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

Σε περίπτωση διαφωνίας με οποιοδήποτε από τους παραπάνω όρους καθώς και την χρήση του design μου από τη Διοργανώτρια οφείλω να τους ενημερώσω εγκαίρως γραπτώς στα email: info@filtraki.grfiltraki@hotmail.gr και τηλεφωνικώς στα τηλέφωνα: 6972017348 / 6978025058 και αποδέχομαι ότι η συμμετοχή μου στον διαγωνισμό θα κρίνεται ως άκυρη. Σε περίπτωση διαφωνίας με τη χρήση της πρότασης-designs που θα έχω υποβάλλει για τον Διαγωνισμό, δηλώνω ότι θα σεβαστώ την περίοδο εξαντλήσεως των αποθεμάτων του προϊόντος από την αγορά, εφόσον αυτό έχει ήδη κυκλοφορήσει.